Katalog över Posseska handskriftssamlingen


Arkivbildare Posse, släkten
Gyllenborg, släkten
TitelPosseska handskriftssamlingen
Omfång1,60 hyllmeter , 53 volymer
SpråkSvenska , Franska , Engelska
ArkivinstitutionUppsala Universitetsbibliotek
Carolina Rediviva
Dag Hammarskjölds väg 1
Box 510
Signum Posse

Innehåll

I samlingen finns brev, anteckningar, egendoms- och affärshandlingar m. fl. papper som under tidernas lopp samlats inom äldre generationer av ätten Posse, särskilt under översten greve Knut Arvidsson Posses och hovmarskalken greve Knut Knutsson Posses tid.Proveniens

Samlingen har delvis förvarats på ättens olika egendomar, bland annat Svanå bruk i Västmanland. En del egendomshandlingar har genom släktförbindelser kommit över från ätterna Horn, Wrangel m. fl. Med detta Posseska släktarkiv har i senare tid förenats en samling Gyllenborgska papper, härrörande från egendomen Ulfhäll (Olivehäll) vid Strängnäs, där de anträffades av universitetskanslern greve Henning Hamilton, som förvärvade nämnda egendom efter den siste greve Gyllenborgs, Carl Adolf Davids död (1863). Dessa papper övergick efter Hamiltons död (1886) till hans makas systerson kaptenslöjtnanten greve Knut Posse (f. 1908), den dåvarande ägarens fader. Från början deponerad hos Uppsala universitetsbibliotek år 1914 av greve Göran E. H. Posse (1868-1951) med senare tillägg 1917. Samlingen blev i sin helhet av sina ägare greve Göran Posse och hans brorson greve Knut Knutsson Posse, genom gåvobrev, dagtecknad i maj 1944 med full äganderätt överlämnad till Uppsala universitetsbibliotek.

Förvärvsinformation

Huvuddepositionen har accessionsnumret 1917/46. En mindre accession tillkom i december 1922 (Acc.nr. 1922/74). Även acc.nr. 1944/19 finns i samlingen.

Restriktioner

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Handlingstyper

Anteckningar
Biographica
Brev (även utkast)
Genealogiskt material
Juridiska handlingar
Manuskript
Ogenomgånget material

Personnamn

Relaterat arkivmaterial

Ang. brev och andra handlingar rörande ätten Gyllenborg, se F 213, F 380-381 samt F 821 a-b i de ämnesordnade samlingarna. Även Ihre 195.
Förteckning

Översikt

Anm. De la Gardi'ska brev, se Posse 31. Gyllborgska brev, se Posse 35-38. Brev fr. K. K. Posse till hemmet under resa i södra Sverige, Danmark och Tyskland 1782, se Posse 28. Brev fr. Gabr. Rosén, se Posse 28. Brev till E. G. von Rosén fr. åtskilliga medlemmar av ätterna Posse m.fl. i Posse 21. Div. brev i Posse 31 (kungl.orig.brev m.m.).
Posse 8 fol.
Anm. Innehåller även ett brev från Knut Arvidsson Posse 1776 o. ett från N. Lundman 1771, båda till L. Groth.
Posse 17 fol.
Anm. Bland originalen märkas åtskilliga av den bekante pietisten Magnus Brynolf Malstedt (1724-1798), adj. vid Uppsala universitet.
Anm. Gyllenborg, se Posse 40; Rosén, se Posse 11.
Posse 19 fol.
Anm. Häribland handlingar av rent biografisk natur (fullmakter, kallelsebrev o. likn.) även åtskilligt av ekonomisk natur såsom testamenten, arvskiften, affärshandlingar m.m.; dessutom ett o. annat av topografisk betydelse.
Anm. Arvsfördelning av fast egendom efter honom.
Anm. Anteckningar m.m. av fadern, greve Knut Knutsson Posse.
Anm. Bl.a. avtal med modern, grevinnan Hedvig Christina Posse, f. Stenbock, om övertagande av skötseln av hennes fasta egendom 1754 m.m.
Anm. Fullmakter, kallelsebrev, inbördes testamente m.m.
Anm. En av maken, geve Knut Knutsson Posse utarbetad inredning rörande hennes arvsförhållanden, bl. a. berörande Torresta (Bro hd.), Uppland m.m.
Anm. Handlingar rörande hustruns arvsförhållanden, på den grund berörande åtskilliga Hornska gods och egendomar såsom Hässlö m.m. (Siende hd.), Västanfors bruk m.m. i Västmanland, Venden och Järpila i Estland osv. samt åtskilliga transaktioner rörande dessa. Även åtskilliga äldre medlemmar av ätterna Horn, Wittenberg m.fl., vidare Nils Posses syskons, hans maka även efter hennes andra gifte med rr. greve Gustaf Cronhielm osv.
Posse 20 fol.
1814-1823
Anm. Förmyndare var sedermera hovrättspresidenten Erik Gabr. von Rosén, som av Gabr. Rosén (jfr Posse 11) och med tiden greve Posses svärfar.
Posse 21 fol.
1823-1851
Anm. Gäller jord i Uppland, Södermanland m.m. och berör ett stort antal medlemmar av ätterna Posse ävensom ättlingar inom flera andra släkter. Arvingarnas ombud var sederm. presidenten E. G. von Rosén. Frih. Mauritz Posse dog 1702.
Posse 22 fol.
Anm. Berör medlemmar av släkterna Groth (Lorentz, bruksinspektor, betyg m.m.); Gyllenstierna (kronofordran från Karl Knutssons tid); Malmstedt (Magnus Brynolf - jfr. ovan Posse 17 - :s självbiografi); Wrangel (Erik, riksråd; curriculum vitae; Elisabeth W., f. von Rosén, personalier.).
Posse 26 fol.
Anm. Handlingar rörande Torresta, Ullevi m.m. (Bro hd), Posseska huset å Blasieholmen i Stockholm, vidare rörande Posseska graven i Västerås domkyrka, Wrangelska godset Kurö (Åsunda hd) Uppland, o. Wrangelska graven i Teda.
Posse 27 fol.
Anm. Bl. a. gällande Skarfvesta, Gillefors o. Jäder (Skuttuna sn), Västmanland; Rubband (N. Vedbo hd) o. Ödebjörnap (Norra Möre hd), Småland; Tromtö (Medelstad hd), Blekinge osv.
Posse 31 fol.
2 s., 1613
Anm. Till prinsessan Katharina, pfalzgreven Johan Casimirs gemål. Helt egenhändigt. Tryckt i Handlingar rör. Skandinaviens hist., d. 5 (Sthml 1818), s. 39 f. och i Konung Gustaf II Adolfs Skrifter, utg. af C.G. Styffe (Sthm 1861), s. 554 f.
2 st., 2 s. (2 blanka), 1949
Anm. Egenhänd. Båda ofullständiga. Ett odat. [1648], ett från 1649.
2 s., 1649
Anm. Jakob var far till Magnus Gabriel. Original.
4 s. (2 blanka)
Anm. Helt egenhändigt. Okändt för O. Levertin, som i sitt arbete Gustaf III som dramatisk författare (2:a uppl. Sthlm 1911) behandlar denna pjäs s. 202 ff.
1790
4 s. (2 blanka)
Anm. Egenhänd.
2 s. (1 blank), 1715
Anm. Egenhänd. Mottagare kan vara Nils Bielke, Nils Gyllenstierna el. C. G. Rehnsköld.
3 st., 8 s. (3 blanka), 1795, 1799 o. odat. [1795]
Anm. Original.
Posse 35 fol.
Anm. Häribland även 7 brev från Gyllenborg till M. Wellingk 1719-1720; bland brevskrivarna märkas kon. Fredrik I, drott. Ulrika Eleonora, kon. Stanislaus m.fl., ett stort antal brev från dåv. envoyén i England, sederm. RR. Carl G. Sparre osv. Jfr UB F 213 och Ihre 195.
Posse 36 fol.
Anm. Jfr UB F 380-381 och Ihre 195.
Posse 37 fol.
Anm. Jfr UB F 821 a (och Ihre 195).
Posse 38 fol.
Anm. Jfr UB F 821 b (och Ihre 195).
Posse 41 fol.
4 s. (2 blanka), 1636
Anm. Original
Posse 41 fol.
1707
4 s.
Anm. Original.
Posse 41 fol.
1718
12 s.
Anm. Originalkoncept.
Posse 41 fol.
8 s., 4 s. (1 blank), 4 s.
Anm. Orig.-koncepter (av sekreterare, med egenhänd. tillägg m.m.)
Posse 41 fol.
1761
4 s. (1 blank)
Anm. Original.
Posse 41 fol.
12 s. (2 blanka)
Anm. Original. (Om Brelin (1781-) jfr. E. W. Dahlgren, K. Sv. Vetenskapsakademien. Personförteckningar 1739-1915 (Upps. 1915), s. 183.)
Posse 45 Pergamentsbrev
Anm. Obs! Alla breven har samma signum (Posse 45 Pergamentsbrev) och förvaras i samma kartong.